Interprofessionell kommunikation inom slutenvården : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Bakgrund: Interprofessionell kommunikation är avgörande för patientsäkerheten. För att kunna tillgodose patientens behov av vård och omvårdnad krävs interprofessionell kommunikation av god kvalitet. Goda kommunikationskunskaper är av betydelse för all vårdpersonal inom vårdteamet, och inte minst för sjuksköterskan, som har en central roll i det interprofessionella teamet. Trots att vårdpersonal förväntas besitta en god interprofessionell kommunikationsförmåga är utbildningen i detta ämne otillräcklig. Därmed måste förhållanden som främjar och försvårar interprofessionell kommunikation att kartläggas. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är därför att belysa vårdpersonalens upplevelser av interprofessionell kommunikation inom slutenvården. Metod: Metoden var en icke-systematisk litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga kvalitativa studier. Analysmetoden som användes var metasyntes. Resultat: Under analys kunde fyra teman identifieras; relationer, hierarki, sätt att kommunicera samt arbetsklimat. Alla teman visade förhållanden då interprofessionell kommunikation främjades eller försvårades. En generell slutsats var att relationsskapande samt förståelse för varandras professionella roller var essentiellt för att interprofessionell kommunikation skulle kunna resultera i kvalitet och säkerhet i vården. Vikten av att ha ett gemensamt synsätt på kommunikation betonades, och kommunikationsverktyg identifierades vara ett hjälpmedel för att uppnå detta. Konklusion: För att sjuksköterskan ska kunna samverka med andra professioner i syfte att tillgodose patienter säker vård av kvalitet krävs en god interprofessionell kommunikation. Vidare forskning och utbildning inom ämnet krävs. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)