Tiden efter en amputation : En litteraturstudie om svårigheter som kan uppkomma efter en amputation

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

Sammanfattning:

Den vanligaste orsaken till amputation är cirkulationsstörningar som vanligtvis orsakas av diabetes. Förlust av kroppsdel kan vara förödande och kräver en förmåga att anpassa sig till den nya situationen. Syftet med studien var att belysa de svårigheter en amputerad person kan utsättas för samt hur dessa svårigheter hanteras. Metoden var litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på sju vetenskapliga artiklar som analyserades utifrån manifest innehållsanalys. Resultatet visade att en förändrad kropp medför känslomässiga, fysiska och sociala svårigheter som påverkade känslan av helhet efter en amputation. Olika anpassningsstrategier såsom positiv inställning, acceptans och humor användes för att anpassa sig till den nya situationen. Protesen hjälpte till att underlätta de dagliga aktiviteterna samt bidrog till helhetskänsla hos de amputerade personerna. Ur resultatet kan slutsatsen dras att om en person som genomgått amputation får stöd, har förmågan att acceptera och se den nya situationen ur ett positivt perspektiv kan de lättare anpassa sig. Den positiva inställningen och humorn medförde att det sociala samspelet underlättades och därmed reducerades känslan av utanförskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)