Grönhults fruktodling i Vångabygden : äppelsorter, historia och framtid

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: Kandidatarbetets syfte är att dokumentera och analysera äppelsortimentet på Grönhults fruktodlingar i Vångabygden, samt att beskriva fruktodlingens historiska utveckling och att diskutera kring framtida möjligheter. De metoder som använts är dels en fält- och analysstudie över äppelsortimentet på Grönhult, dels en litteratur- och intervjustudie. Fruktodling har en mycket lång tradition i Vångabygden och kan spåras tillbaka till tidig medeltid då munkarna på Bäckaskogskloster antas ha startat intresset för fruktodling i trakten. Grönhults fruktodling är en av de tidigaste, lite större, odlingarna i Vångatrakten. Sedan slutet av 1950-talet har fruktodlingen inte skötts professionellt, men ändå underhållits någorlunda och än idag finns ett större antal, fruktbärande äppelträd kvar på gården. I Bilaga 4 finns en tabell över de 35 äppelsorter som idag finns på Grönhult. I denna tabell kan utläsas vilket land sorterna ursprungligen kommit ifrån, vid vilken tid de introducerats i Sverige, när sorterna mognar, vilken fruktfärg de har och anmärkningar om sorterna, där exempelvis deras härdighet i landet tas upp. Det framgår också vilka sorter som funnits med i plantskolekataloger från Alnarpsträdgårdar vid olika år och vilka sorter som är svenska mandatsorter. De slutsatser som har dragits av arbetet är att sortvalen som gjorts på Grönhult under tider när fruktodlingen drevs professionellt överensstämt med de generella sortrekommendationer som funnits under olika tidsperioder, att intresse finns för att restaurera och bevara fruktodlingen och att tillgångarna på gården väl passar in på de behov som i dagsläget finns inom livsmedel och turism, varvid framtiden ser ljus ut för Grönhults fruktodling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)