Föräldrars motiv för tveksamhet till vaccinationer av sina barn : En deskriptiv allmän litteraturstudie med utgångspunkt från kvalitativa studier

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Vaccinationer räknas till sjukvårdens mest effektiva hälsoåtgärd och räddar cirka 1.5 miljoner liv årligen. Trots möjligheten att utnyttja vaccin väljer somliga att inte vaccineras. Detta fenomen kallas för vaccintveksamhet är ett av de tio största hoten mot den globala folkhälsan. Syfte: Syftet var att beskriva vilka motiv som leder till att föräldrar är tveksamma till att vaccinera sina barn. Metod: En allmän litteraturstudie med en deskriptiv design genomfördes. En litteratursökning utfördes i databaserna Cinal och Pubmed, vilket resulterade i elva kvalitativa studier som var relevanta för denna studies syfte. Travelbees omvårdnadsteori användes som teoretisk referensram. Resultat: Resultaten från artiklarna presenterades i 6 olika teman: oro gällande vaccinets säkerhet, misstro till myndigheter, påverkan av social miljö och normer, naturlig immunisering och sjukdomars allvarlighetsgrad och hälsosam livsstil. Föräldrar ifrågasatte vaccinets säkerhet och upplevde otillräcklig information från myndigheter. En del påverkades av samhällets normer. Somliga ansåg att en naturlig immunisering var att föredra och en del trodde att sjukdomarna var ofarliga. Vissa ansåg att en hälsosam livsstil gav ett tillräckligt skydd mot sjukdomarna. Slutsats: Föräldrarnas tveksamhet till att vaccinera sina barn grundas huvudsakligen i en ofullständig förståelse för vaccinets säkerhet och effektivitet. Många kände misstro till sjukvården och föredrog naturlig immunisering framför vaccinering. Den ofullständiga förståelsen bottnade i många fall i informationsbrist och resulterade i att föräldrar kände oro inför vaccin. Sjuksköterskan har en viktig roll i att inta god handlingsberedskap och att i vårdmötet säkerställa att föräldrarna ges förutsättningar att förstå nyttan och nödvändigheten med vaccin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)