Inuti springer jag ett maratonlopp - En intervjustudie av fem gymnasieflickor om hur det är att ha ADHD

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Aronsson Jessica; Elmrud Helena Sofie; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Specialpedagogiska programmet Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2018Handledare: Göran SöderlundExaminator: Joanna GiotaRapport nr: HT18-2910-272-SPP610Nyckelord: ADHD, Flickor, gymnasiet, skolan, upplevelser, relationer, livsvärld.Syfte: Syftet med studien är att beskriva några gymnasieflickors upplevelser av att ha ADHD. Detta för att det är många lärare som inte vet hur flickors ADHD kan se ut och därför inte ger stöd till dem.Teori: Ahlbergs (2016) individperspektiv och relationella perspektiv används i studien för att analysera beskrivna skeenden. Metod: Studien önskar förstå hur flickorna upplever sin ADHD-diagnos och därför har en livsvärldsfenomenologisk ansats valts. Insamling av empiri har i flickornas och en förälders fall skett med semistrukturerade intervjuer, två lärare svarade i skriftligt format. För att kunna tolka flickornas utsagor har vi arbetat i en hermeneutisk tradition. Meningskoncentrering har använts som analysmetod. Resultat: Flickor är underrepresenterade i forskning på ADHD, deras uttryck för ADHD ser annorlunda ut än pojkars och lärare är sämre på att identifiera och stötta flickor med ADHD än pojkar med samma diagnos. Informanterna beskrev sina upplevelser av att ha ADHD och fyra teman framkom i resultaten: kognition, känslor, handlingar och omvärldens attityder. Flickorna upplever att det kan finnas fördelar och nackdelar med att ha ADHD. Fördelarna är att de kan bli väldigt engagerade i något om de känner motivation, de vågar säga vad de tycker och kan känna starka positiva känslor. Nackdelarna handlade om mötet med skolan, starka negativa känslor, impulsivitet och till viss del omvärldens attityder. Flickorna beskrev att de tänker på ett annat sätt än sina klasskamrater och de blir ofta distraherade av annat. De beskriver att de har förhöjda känslor, blir lätt väldigt glada eller väldigt arga. Detta i kombination med impulsivitet kan leda ti

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)