Bara för att… : En kvalitativ studie om hur studenter tolkar bilder i en publik kampanj om alkohol

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning:

En kvalitativ studie har genomförts på tre kampanjbilder från IQ-initiativets satsning “IQ student”. Kampanjbilderna har ett motsvarande tema baserat på att det alltid finns en anledning till att dricka alkohol. Studien har med hjälp av fokusgruppsintervjuer och en intervju med IQ tagit reda på hur IQ vill att studenterna ska tolka bilderna och hur studenterna faktiskt tolkar dem. Studien utgick från teorier som receptionsstudie, semiotik och socialpsykologi. Analysen av resultaten har dessutom ställts upp i förhållande till relevant forskning inom området publika kampanjer och gruppbeteende.

Studiens resultat visar bland annat på att IQ vill att studenter ska tänka över sina alkoholvanor och att de på sikt ska minska sin konsumtion av alkohol. Resultatet visar även att studenterna tar till sig budskapet eftersom de kan relatera till det, men tar det sedan inte vidare. Studenterna tycker inte att deras alkoholkonsumtion är ett problem och känner därför inte att det är något de behöver förändra. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)