Upplevelser av palliativ vård vid cancer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Många patienter med cancer upplever både fysiska och emotionella besvär av sin sjukdom. Det är viktigt för sjukvården att se patienter från ett holistiskt synsätt. Detta för att lindra lidandet för patienter med cancer och ge stöd till patienter och sina närstående Syfte: Att belysa upplevelser av palliativ vård hos patienter som drabbats av cancer. Metod: En induktiv litteraturöversikt bestod av kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar av både kvalitativa och kvantitativa data från databaserna PubMed och CINAHL. Analyserat material kom fram två generiska kategorier “Från besked till acceptans” och “Att leva i en vardag ” Resultat: Patienter kunde uppleva en chock av att ta emot besked och att acceptera det palliativa beskedet. Nöjdhet av delaktighet i beslut som togs visade sig ha andra faktorer än att patienter valde beslutsfattare. Symtomlindring beskrivs som en ambivalens av att vilja ha symtomlindring men ändå inte på grund av biverkningar. Ett stöd från sina sociala relationer visade sig vara viktigt för hanteringsprocessen. Diskussion: Symtomlindring visade sig vara viktigt då cancer och dess symtom medför begränsningar i patientens vardagliga sysselsättningar och i sociala relationer. Att vara delaktiga i sin vård och få stöd ansågs vara viktigt för patienterna vilket sjuksköterskor bör ta hänsyn till. Slutsats: Att få besked om att cancern var obotlig medförde en känsla av chock och rädsla hos patienterna. Symtomlindring, delaktighet och stöd upplevdes vara viktiga. Mera forskning behövs särskilt när det gäller symtomlindring och delaktighet i vården för att främja livskvalitet hos patienter samt underlätta uppnående av omvårdnadsmål för sjuksköterskor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)