Parametriska symboler för utrustningsritningar inom processindustrin

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Författare: Kimberly Andersson; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

På uppdrag av CWR Engineering AB har en undersökning utförts över huruvida det är möjligt att skapa ett verktyg som kan hjälpa den mekaniska konstruktören inom processindustrin att höja kvalitetssäkringen och effektiviteten i sitt arbete med utrustningsritningar. Arbetet i utvecklingsprocessen i processindustrin strävar mot en tvärfunktionalitet. All konstruktion grundas i Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) där processen för exempelvis en kemikaliefabrik beskrivs i 2D-format med rörledningar, utrustningar och instrument specificerat till sort, men inte position. Dessa utrustningar ska sedan beskrivas detaljerat i en 2D-ritning. 2D-ritningen är i sin tur underlag för modellering av utrustningen i 3D. Till sist placeras 3D-modellen ut i fabrikslayouten i en 3D-miljö. Fabrikslayouten är i sin tur också styrd av P&IDschemat.

En utrustningsritning skiljer sig från en vanlig mekanisk ritning så till vida att den inte har någon standard för vyplacering, så som en mekanisk ritning kan ha en europeisk eller amerikansk vyplacering. Utrustningsritningen ska uppfylla krav för att positionsbestämma och definiera alla komponenter, vilket kan göras på olika sätt. Upplägget för dessa ritningar skapar risk för fel, vilket det framtagna verktyget skall bygga bort. I detta arbete avgränsades studien till tankar med dess studsar.

Arbetet har resulterat i ett layoutkoncept för en applikation i konstruktörens datamiljö vilken skapar en inbyggd felsäkring i arbetsprocessen samt effektiviserar arbetet i och med enklare arbetsprocess. Konceptet har arbetats fram genom analys av arbetsprocessen och de programvaror konstruktören använder i sitt arbete. Ett flöde för den tekniska hanteringen har identifierats och utifrån dessa data har konceptframtagningen genomförts.

Layoutkonceptet består av tre delar. Ett ritningsfilhanteringsformulär vilket skapar, raderar, reviderar och korrelerar statusen för alla utrustningar i P&ID. All information om dessa scheman lagras i en Microsoft SQL serverdatabas och kan med hjälp av Microsoft Visual Studio användas för att skapa, styra och kontrollera utrustningsritningarna, vilka ritas i 2D-CADprogrammet SmartSketch. I SmartSketch arbetar konstruktören i dagsläget med symboler, vilka är färdigritade statiska komponenter konstruktören kan positionera ut på ritningen och sedan ändra storlekens i olika skalor. Dessa finns i olika typer beroende på studstyp. Andra delen av konceptet består av att göra dessa symboler dynamiska och drivna parametriskt via en byggmåttsdatabas. Information om studsens storlek, måttstandard, tryckklass, typ av ände kommer från P&IDdatan, vilken sedan hämtar information om byggmått i en databas till symbolen och symbolen får sedan rätt storlek och kan placeras ut på tanken. Symbolmängden kan därför dras ner då symbolens grafik ändras parametriskt. Om någon faktor för studsen skulle komma att ändras uppdateras då symbolen automatiskt. Konstruktören kan också manuellt ändra variabler så som storlek eller tryckklass även innan ändringen hunnit ske i P&ID, som en del i tvärfunktionaliteten. Den tredje huvudfunktionaliteten för konceptet är granskning av ritningen genom data över positionering, vyöverensstämmelse och identiteter för studsarna. Granskningen rapporteras i en PDF-fil och i ett dialogfönster.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)