Upplevelser av projektarbete : En kvalitativ studie om upplevelser bland personer som arbetar inom projekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet

Författare: Markus Jansson; Alexander Hellström; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats bygger på att få en djupare förståelse om individers upplevelser i projektarbete. Våra teorier lyfter huruvida individer upplever krav, kontroll samt stöd inom projekt samt hur individers motivation upplevs inom projekt. Vi belyser även om individer upplever en känsla av sammanhang till projekt genom begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet till sitt arbete. För att nå fram till våra slutsatser, analyserar vi det insamlade empiriska material som utgick från en kvalitativ metod. Intervjuerna med våra respondenter gav oss ett material som sedan kunde kopplas till våra teorier. De slutsatser vi har lyckats komma fram till är bland annat att respondenterna upplever Work-Life Balance som fungerande i de flesta fall, men vid kritiska perioder kan en obalans uppstå. Obalansen vid dessa tillfällen bidrar till att ett flertal av våra respondenter tar med arbetet hem. Det har påvisats att våra respondenter upplever hög egenkontroll. Detta visar på ett sammanhang där arbetet sker med frihet under ansvar. Det förekommer även höga krav både från respondenterna själva och deras chefer. Slutsatsen till detta grundar sig i att respondenterna behöver ställa höga krav på sig själva för att ha möjlighet att fullfölja projekten som påbörjas. Det kan även konstateras att det fanns vissa respondenter som upplevde att balansen mellan krav och kontroll ansågs behöva utvecklas och förbättras. Samtliga av våra respondenter upplevde ett socialt stöd både från sina chefer och kollegor. Vi kan därigenom dra slutsatsen att våra respondenter verkar befinna sig i en bra arbetssituation och får det stöd som behövs vid tillfällen som stressade situationer. Vad det gäller Herzberg et al. (1959) tvåfaktorteori, finner vi att våra respondenter lyfter både hygienfaktorer samt motivationsfaktorer. Det uppstår en hög motivation i början och i slutet av projekten, medan motivation avtar något i mitten av ett projekt. Den känsla av sammanhang som vi har fördjupat oss gällande de upplevelser våra respondenter har uttryck, kopplar vi detta till våra andra teorier. Detta har bidragit till att utifrån den höga kontrollen, de höga kraven samt det höga sociala stödet och höga motivationen, kan vi dra slutsatsen att våra respondenter upplever en hög känslan av sammanhang. Avslutningsvis redovisas en sammanfattande diskussion avseende våra slutsatser, genomförandet av uppsatsen samt förslag till vidare forskning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)