Ledarskapets påverkan på arbetsplatsens resultat och arbetsmiljö : En litteraturöversikt om olika typer av ledarstil och vilken inverkan de har på personalen arbetsmiljö och hälsa inom socialt arbete.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Tobias Larsson; [2022]

Nyckelord: Socialt arbete; chef; ledarskap; Hälsa; Arbetsmiljö;

Sammanfattning: Mellan åren 2006–2018 så har man kunnat se att det på den svenska arbetsmarknaden skett en utveckling i negativ riktning, där sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa ökat. Tydliga mönster visar att medarbetare inom offentlig verksamhet är en yrkesgrupp där sjukskrivningarna ökat mest och att en av anledningarna till att medarbetarnas psykiska hälsa blivit sämre beror på chefernas brist på gott ledarskap. På grund av den negativa utvecklingen på medarbetares psykiska hälsa inom offentlig verksamhet så finner jag det intressant att undersöka chefers olika ledarskapsstilar, och den påverkan som det har på medarbetares arbetsmiljö och hälsa inom socialt arbete. Den här studien har utförts med syfte att sammanställa och analysera redan tidigare utförd forskning mellan åren 2010–2021, för att se om det går att avgöra ledarskapets betydelse då det kommer till att skapa en god arbetsmiljö och välmående medarbetare inom socialt arbete. Vid sammanställningen av den tidigare forskningen har en litteraturstudie av kartläggande karaktär utförts, där jag har samlat in data från 8 artiklar och analyserat resultatet utifrån Karasek och Theorells teori, krav, kontroll och stödmodellen. Med hjälp av krav, kontroll och stödmodellen har jag undersökt hur hög eller låg nivå av krav, kontroll och stöd varje ledarstil skapar för medarbetarna inom socialt arbete och om det påverkar medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Resultatet visar på skillnader mellan vilken ledarstil chefer har och hur god arbetsmiljön och hälsan hos medarbetarna var, och vissa antagande har gjorts om att det finns bättre ledarskapsstilar än andra för att bedriva socialt arbete. Dock har det i studien varit svårt att fastslå att medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa bara skulle beror på vilken ledarskapsstil cheferna har då flera andra faktorer kunnat identifierats i form av verksamhetsledningens styrsystem, chefer och medarbetares mognad, sociala kompetens. Även arbetsbelastningen som påverkades av verksamhetens budget och personalomsättning kan ha påverkan på medarbetares arbetsmiljö och hälsa. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)