Ett varv runt solen är väl en månad - eller är det tusen år? En jämförande intervjustudie om solsystemets himlakroppar med elever i årskurs 6.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur flera- och multimodala representationsformerkan användas för att ta reda på hur elever förklarar himlakropparnas rörelser. Representationsformerna i denna studie består av skisser och en animerad 3D modell. Semistrukturerade, enskilda, intervjuer genomfördes med tolv elever, sex av de intervjuadeeleverna fick titta på skisserna, varav de andra sex fick använda 3D modellen. Resultaten i denna studie kan bekräfta det tidigare forskning visat, men att nya aspekter om omloppstider, avstånd och de storheter som råder i rymden också är en anledning till elevernas föreställningar. Vilket visas i bägge representationsformerna. Sammantaget är det eleverna som fick tillgång till skisserna som ger mest korrekta förklaringar och uttömmande svar.Studien kan användas i syfte att få en förståelse för hur elever förklarar naturvetenskapligafenomen utifrån två olika representationsformer. Men även för att få en förståelse för viktenav elevernas kopplingar mellan egna erfarenheter och de förklaringar de ger. Detta kan varaen grund för att deras naturvetenskapliga förklaringar utvecklas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)