“9 av 10 gånger är det ju en flicka” En vinjettstudie om socialarbetares genusföreställningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Tidigare forskning har visat att det sker olika bedömningar av flickor och pojkar, vilket kan komma att gynna eller missgynna ungdomar utifrån könstillhörighet. För att bygga vidare på dessa resultat bör det synliggöras på vilket sätt flickor och pojkar bedöms olika. Syftet med denna studie var att undersöka hur flickor och pojkar med identisk problembild bedöms, detta med fokus på 3 § LVU och rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” samt att undersöka på vilket sätt socialarbetares genusföreställningar kan ha inverkan på bedömningsarbetet. Vidare undersöks hur socialarbetarna uppfattar rekvisitet “annat socialt nedbrytande beteende” samt hur ungdomens könstillhörighet påverkar uppfattningen av rekvisitet. För att undersöka detta användes vinjettmetoden i semistrukturerade intervjuer med 12 socialarbetare. Resultatet visar att olika bedömning av pojkar och flickor med identisk problembild sker genom att olika faktorer uppmärksammas hos pojkar respektive flickor, där vissa beteenden väcker oro för flickor men inte hos pojkar och vice versa. Socialarbetarnas genusföreställningar påverkar hur ungdomarna bedöms där eventuell sexuell utsatthet uppmärksammas i högre utsträckning hos flickor än hos pojkar. Vidare påverkar genusföreställningar hur pojkar och flickor förknippas med olika beteenden. Som följd av denna studie har ämnet uppmärksammats och kan bidra till att socialarbetare i bedömningsarbete påminns om genusföreställningar och dess påverkan. På så sätt kan medvetenheten öka och leda till att flickor och pojkar i en mindre utsträckning bedöms olika.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)