Framtidsutsikter för kärnkraft och vindkraft i Sverige : En analys ur investerings- och kostnadsperspektiv

Detta är en M1-uppsats från KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Författare: Erik Bexelius; John Diklev; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det svenska elsystemet är under ständig debatt. År 2016 deklarerade flera svenska politiska partier ett mål om ett 100 % förnybart elsystem år 2040 (Regeringen, 2016). För att kunna nå målet och samtidigt bibehålla leveranssäkerheten i det svenska elnätet måste många perspektiv samtidigt tas hänsyn till. Debatten är inte fri från åsikter vilket gör att faktabaserat underlag är essentiellt för en konstruktiv diskussion. Denna studie ämnar ge insyn i vissa av de perspektiv debatten kan beaktas ifrån för vindoch kärnkraft. Valet av dessa två har skett då en fortsatt utbyggnad av vindkraft samt huruvida kärnkraften ska föryngras eller avvecklas är delar av diskussionen (Regeringen, 2016). Genom att använda tre mått - produktionskostnad, internränta och “Levelized Cost of Electricity” - belyser resultatet hur kostnaderna att producera el för respektive kraftslag ser ut samt hur investerare kan tänka sig att se på en potentiell investering i edera kraftslag. Resultatet bygger på en grundlig litteraturstudie för att hitta relevanta indata för samtliga mått. Även styrmedel och potentiella styrmedel, såsom en koldioxidskatt för industrier samt avgifter för potentiella olyckor för kärnkraft, beräknas och diskuteras. Potentiella styrmedel diskuteras då det finns externaliteter som bör internaliseras av värdekedjan för respektive kraftslag. Slutligen förs en diskussion gällande nuvarande styrmedel och alternativ till dessa samt hur framtida kapital troligtvis kommer att allokeras

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)