Denotation, konnotation och stil – Om metaforöversättning i David Mitchells Cloud Atlas

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Översättarutbildningen

Sammanfattning: David Mitchells roman Cloud Atlas (2004) består av sex sammanlänkade berättelser som alla är skrivna i en egen separat stil och genre. I denna magisteruppsats behandlas översättningsarbetet av utvalda avsnitt ur två av romanens berättelser, The Pacific Journal of Adam Ewing och The Ghastly Ordeal of Timothy Cavendish. Efter en inledande analys av verket som helhet diskuteras sedan de valda avsnitten först utifrån deras utmärkande stildrag och därefter utifrån överföring av betydelsekomponenter från källtext till måltext och de denotativa, konnotativa och stilmässiga ställningstaganden som har gjorts under arbetets gång. Detta behandlas främst ur ett metaforöversättningsperspektiv, men även vad gäller domesticering och foreignisering av den översatta texten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)