Elever som befinner sig väl! En intervjustudie om elevers välbefinnande i skolans miljö.

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning:

Bakgrund: Skolsköterskors arbetsuppgift är hälsofrämjande omvårdnad. En viktig uppgift är att verka för att eleverna får en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö. Det ses stora hälsovinster för elever om de upplever välbefinnande i skolans miljö. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka vad i skolmiljön som får eleverna att uppleva välbefinnande. Metod: En deskriptiv fenomenologisk metod samt fenomenologiskt livsvärldsperspektiv används. För denna studie intervjuades åtta barn i åldrarna 11-12 år. Resultat: Resultaten presenteras som sju innebördsteman som illustrerar variationen av fenomenet. Innebördsteman är följande: utrymmen som stimulerar, Möjligheten till lek, känna omsorg och empati, gemenskap och goda relationer, att utvecklas genom kreativitet och skapande, känna trygghet i skolmiljön samt att äta i en tillfredställande måltidsmiljö. De olika innebördstemana var ofta en förutsättning för varandra och hade en samverkande effekt. Konklusion: Resultaten visar på vad som är viktigt i det hälsofrämjande arbetet i skolan. Det visade sig att de faktorer som ger välbefinnande är komplexa. Behov som tangerar varandra, såsom trygghet och omsorg under leken som leder till kreativitet, mat som intas under gemenskap och detta sker i skolans varierande utrymmen i miljöns kontext.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)