SOMALISKA MIGRANTERS VÅRDSÖKNINGSMÖNSTER I SVERIGE – GENERELLT OCH VID COVID-19 -En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Den rådande covid-19-pandemin har påverkat hela världen men verkar drabbavissa grupper i större utsträckning än andra. Somaliska migranter är en av de etniska gruppersom är mest drabbade av covid-19 i Sverige. De är också mer utsatta var gäller generell ohälsaän andra invandrargrupper i landet och uppvisar brister vid vårdsökande. Syfte: Att kartläggasomaliska migranters vårdsökningsmönster i Sverige, generellt och under covid-19-pandemin.Metod: För studien valdes kvalitativ metod. Åtta deltagare med somaliskt ursprung harintervjuats i syftet att erhålla subjektiva skildringar av deras individers vårdsökningsmönster.Resultatet bearbetades med en konventionell innehållsanalys. Resultat: Intervjuernaresulterade i fem kategorier och tretton subkategorier. Exempel på kategorier är Initialtvårdsökande, Att söka vård under covid-19-pandemin och Att inte bli tagen på allvar.Slutsatser: De somaliska migranternas vårdsökningsmönster påverkas av flera olika faktorer. Bland annat symtomgrad, bemötande inom vården och språkkompetens. Ytterligare forskning behövs för en mer djupgående inblick i dessa enskilda aspekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)