Fattigdom och utveckling: ett komplext dilemma : En innehållshanalys av läroböcker i geografiämnet för högstadiet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

Sammanfattning: Idag existerar det ingen instans som kontrollerar läromedel, utan det är lärarna själva som ska kvalitetssäkra de böcker de vill använda i undervisningen. I litteratur som behandlar begreppet fattigdom går det att läsa olika förklaringar på definitionen. Förklaringen till vilka orsaker som utgör fattiga länder är inte heller speciellt tydlig. FN och Världsbanken har konstruerat egna indelningar för att förklara länders ekonomi och utveckling, vilket land som tillhör vilken indelning baseras på deras utvecklingsnivå och resurser. Koloniseringen av flertalet länder i Afrika kan förklaras som en orsak till dagens fattigdom på kontinenten, kolonialisering som på sätt och vis existerar än idag – då många länder är beroende av utländska investerare som skapar en fortsatt snedvriden ekonomi. I studien användes en kvalitativ innehållsanalys för att undersöka text samt bilder i läroböckerna, detta för att på bästa sätt kunna dra fram innebörden i texten och i fotografierna. Urvalet utgörs av fyra läroböcker som används i undervisningen på två högstadieskolor i en västsvensk småstad. För att öka generaliserbarheten skulle urvalet eventuellt inte begränsats utan breddas till alla läroböcker i geografi för högstadiet, emellertid skiljer sig antagligen inte innehållet så mycket åt.  Resultatet för studien visar att läroböckerna till viss del tar upp många olika perspektiv på orsakerna till fattigdom, samt förklaringen av begreppet. Resultatet visar även att retoriken i två av böckerna är problematiska då de förmedlar en stereotypisk bild, samt förstärker bilden av att de fattiga länderna inte klarar sig utan hjälp från västvärlden. Det samma gäller valet av bilder i tre av fyra läroböcker, endast en lärobok innehåller en bred variation av etnicitet, kön och länder i valet av foton. Vid undervisning om fattigdom bör lärarna se med kritiska ögon på läroböckerna och inte enbart förmedla kunskap från böckerna, utan även arbeta fram eget material som visar på flera nyanser av ett så komplicerat ämne som fattigdom är.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)