Sjuksköterskors erfarenheter och förväntningar på kompetensutveckling på en akutkirurgisk avdelning

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund En av sjuksköterskans kärnkompetenser är evidensbaserad vård. Det innebär attsjuksköterskan ska bedriva vård som är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Idaghar patienterna tillgång till mer information och sina egna patientjournaler, vilket ställer högakrav på att sjuksköterskan ska arbeta evidensbaserat. En legitimerad sjuksköterska harpersonligt ansvar för sin yrkesutövning och verksamheten har ansvar att erbjuda vård av högkvalitet med kompetent personal. Det livslånga lärandet är centralt för sjuksköterskanskompetensutveckling och därför måste rätt förutsättningar ges. Syfte Att undersökasjuksköterskors erfarenheter och förväntningar på kompetensutveckling på en akutkirurgiskavdelning. Metod En kvalitativ intervjustudie med strukturerad intervjuguide med öppnafrågor genomfördes. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat Trehuvudkategorier identifierades vid analysen förutsättningar och möjligheter förkompetensutveckling, hinder för kompetensutveckling och förväntningar och behov förkompetensutveckling. Slutsats Sjuksköterskorna hade positiva erfarenheter avkompetensutvecklingen och var nöjda med de utbildningar som erbjöds. De var motiveradetill kompetensutveckling, och upplevde stöd från kollegor och vårdenhetschefen. De ansåg attdet var deras ansvar att upprätthålla sin kompetens, men förväntade sig även utbildningar från arbetsplatsen. Sjuksköterskorna förväntade sig stöd i form av tid och betald vidareutbildningför att utveckla sin kompetens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)