Att planera för kvalitet : Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

Författare: Matilda Löfkvist; Emilia Zetterberg Ädel; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Löfkvist, M. & Zetterberg Ädel, E. (2017). Att planera för kvalitet – Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Examensarbete i didaktik. Förskollärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka hur yrkesverksamma förskollärare upplever och praktiserar organisatoriska processer, med fokus på planering, i relation till det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. För att uppnå studiens syfte föll val av metod på en webbaserad enkätstudie som forskningsinstrument, där 13 respondenter deltog i undersökningen. I studiens resultat presenteras undersökningens frågor och svarsresultat med hjälp av statistiska diagram och procentsatser. Studiens slutsats visar att undersökningens deltagare gav uttryck för ett visst behov av ny kunskap och forskning på området systematiskt kvalitetsarbete. Detta i enighet med vad tidigare forskning på området förevisar. Planering av kvalitetsarbete kräver förskollärare som är medvetna om hur väsentliga verksamhetsmål i förskolan konkretiseras och realiseras, för att undvika att planering av kvalitetsarbete blir intetsägande. Slutsatsen berör även sambandet mellan planering och stress, vilket respondenterna i undersökningen till stor del bekräftade. Nyckelord: förskola, kvalitet, läroplan, pedagogisk planering, planering, systematiskt kvalitetsarbete

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)