Från hat till insikt : en kvalitativ studie kring avhoppade nazister

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

Författare: Helén Johansson; Ylva Holmberg; [2006]

Nyckelord: Nynazism; Främlingsfientlighet;

Sammanfattning:

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka vilka faktorer det är som styr ett avhopp från en nazistisk organisation. För att få en helhetsförståelse har dessa faktorer undersökts på individ-, grupp- och samhällsnivå. Empirin består, förutom litteraturstuder, av halvstrukturerade intervjuer med en intervjuguide som vägledande verktyg. Att studera avhoppet som fenomen är både känsligt och komplext varför det krävts flera teoretiska perspektiv, vilka dessutom diskuterats på olika nivåer. Resultatet har visat att det är de trasiga, svikna och vilsna ungdomarna som söker sig till nazistiska grupperingar, och att det är trygghet och bekräftelse de söker i dessa grupper. Undersökningen har även visat på gruppens betydelse, som en viktig faktor, för de ungdomar som tvekar att våga ta steget att lämna gruppen. Behovet av en trygghetskänsla har varit ett av studiens centrala resultat. Det här behovet har styrt både intåget i den nazistiska sfären, menäven processerna kring avhoppet. Vidare har det framkommit att samhällets insatser för dessa ungdomar är mycket bristfälliga och att det behövs betydligt mera resurser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)