''Killarna ska klättra i klätterställningen. Tjejerna ska hoppa hage. Tvärtom är förbjudet, tror Sune'' : Genusanalys av bilderböcker för förskoleklass

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Melika Rahmani; Ida Wiklöf; [2019]

Nyckelord: genus; barnlitteratur; förändring;

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur pojkar och flickor framställs i bilderböcker för förskoleklassåldern samt undersöka ifall det har skett en förändring under 20-årsperiod. Studien görs i form av en text- och bildanalys av sex bilderböcker med teoretisk utgångspunkt i genusteori. Studien har två frågeställningar: ’’Hur framställs pojkar och flickor i bilderböckerna?’’ och ’’Hur harpojkar och flickors framställning förändratsi de mest utlånade bilderböckerna från år1998och år 2018?’. Analysmodellen som legat som grund för studiens text- och bildanalys består av sex frågor som bryter ner studiens första frågeställning:  Vilka aktiviteter gör pojkar och flickor? Vad säger/tänker pojkar och flickor?  I vilken miljö/plats/rum befinner sig pojkar och flickor?  Vilka utmärkande egenskaper av tillbehör/redskap förekommer?  Vilka utmärkande egenskaper av kroppsspråk och rörelse förekommer?  Analysen och resultatet visar att böckerna som blev utlånade år 1998 framställer pojkar och flickor med egenskaper som inte bryter mot könsstereotypen av ’’manligt’’ och ’’kvinnligt’’. Pojkarna dominerar och beskrivs med egenskaper som anses vara för män/pojkar medan flickorna är underordnande och har egenskaper som är för kvinnor/flickor. Böckerna från 2018 bryter till en viss del mot könstereotypen då karaktärerna har egenskaper som anses både vara ’’manligt’’ och ’’kvinnligt’’. Majoriteten av män/pojkar i dessa böcker bryter mot könsstereotypen av ’’manligt’’. Slutsatsen är att det har skett en förändring i hur pojkar och flickor framställs under en 20-årsperiod. I och med att samhället har förändrats har även inslagen i böckerna. Fastän det traditionella könsmönstret bryts dominerar pojkarna och männen fortfarande då majoriteten av huvudkaraktärerna består av pojkar och män. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)