Oktavillusionen - ett fenomen som kan reduceras? : En studie kring hur visuell stimuli och olika lyssningslägen påverkar hörselsinnet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

Författare: Kate Nyman; [2011]

Nyckelord: Ljud i spel; lyssningslägen; oktavillusionen; perception;

Sammanfattning: Ljud är resultat av händelser i den fysiska världen. Därför är det viktigt att en spelare får rätt ljudinformation om omgivningen i ett datorspel vid tillfällen då visuell hjälp inte finns att tillgå. Oktavillusionen är en ljudillusion som uppstår då två toner med exempelvis en oktavs mellanrum skickas till vardera öra samtidigt och sedan skiftar position från öra till öra, samtidigt i ett altererande mönster. En studie kring hur perceptionen av oktavillusionen påverkas i kombination med visuell stimuli visar vilket stimuli som är det dominerande och lämpar sig därför väl att undersöka hur viktig ljudläggning är i spel. Undersökningen utfördes på tio försökspersoner. Undersökningen innefattade fyra delar som syftade till att undersöka huruvida visuell stimuli påverkar det vi hör, men även hur olika lyssningslägen påverkar perceptionen. Studien visade att försökspersonerna kunde associera ljudet som oktavillusionen frammanade till bilden då bägge presenterades samtidigt, men inte då de kom i följd efter varandra. Studien visade även att majoriteten av försökspersonerna kunde höra den rätta ordningen på de altererande tonerna, presenterade i höger öra, då musiken närvarade. Dock kunde ingen av försökspersonerna uppfatta oktavillusionens verkliga toner. Studien visar även att ljudillusionen kan fungera som ett pusselmoment i spel. Slutsatsen man kan dra av denna undersökning är alltså att ljudet är ett mer dominerande stimuli vilket innebär att ljudläggning och mastring i spel får en mer betydande roll vid tillfällen då oktavillusionen kan uppstå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)