Utvändig solavskärmning för glasade kontorsbyggnader : Baserad på produktionseffektiva moduler

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Författare: Sanne Frost; Kajsa Lyckander; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Det blir allt vanligare att ha stora fönster och glaspartier i bostäder och även i andra typer av lokaler. Tanken att skapa en öppenhet mellan inomhusklimatet och naturen utanför genom att använda sig av fasadglas, har haft stor genomslagskraft inom framförallt byggandet av kontorshus. Problematiken kring glasfasader är omfattande och det är många faktorer som spelar in. En stor utmaning är att lyckas utforma en fasad där man tar tillvara på solvärmen vintertid och samtidigt stänger ute den under varmare perioder.

Rapporten innefattar en fördjupning i utformningen av solavskärmning med utgångspunkt från tre aspekter; solvärmelaster, dagsljus och det arkitektoniska uttrycket. Utgångspunkten vid utformningen har varit att skapa moduler som är tänkta att upprepas längs hela fasaden, i syfte att effektivisera produktionsprocessen. Modulerna är flexibla och applicerbara på olika byggnader.

Beräkningar för solvärmelaster och dagsljus har gjorts i programmen IES VE respektive VELUX daylight visulizer och för modellering har SketchUp och Revit Architecture använts. Genom analyser och beräkningar på ett antal moduler som har skapats, har modulerna utvecklats och förbättrats i ytterligare en generation. Utvecklingen av modulerna syftar till att göra dem mer effektiva i avseendet att uppnå ett behagligt inneklimat samt att sänka energikostnaderna. Beräkningar utförs på valt referensobjekt Täby kommunhus och resultaten jämförs med Svensk miljöbyggnads GULD-krav, eftersom certifieringen eftersträvas för det projektet.

Resultaten visar på intressanta beteenden för de olika modulerna. Det man kan se är att moduler bestående av delar med olika vinklar ger allmänt bättre resultat och tycks vara mer flexibla som moduler jämfört med moduler med enklare former.

Kraven som ställs i Svensk miljöbyggnads klassificering är svåra att uppfylla för både solvärmelaster och dagsljus, vad gäller en helglasad fasad med fast solavskärmning. Det som också kan utläsas av resultaten är att det är kraven för solvärmelaster som är svårast att uppfylla med de moduler som skapats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)