Upplevelser av fysisk aktivitet som hälsofrämjande åtgärd vid depressiva symtom : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund  Depression är ett vanligt och ökande problem hos befolkningen som kan leda till allvarliga hälsotillstånd och psykiskt lidande. I första hand rekommenderas antidepressiva läkemedel och psykoterapi som behandlingsmetod, men fysisk aktivitet har visat sig ha stora hälsofördelar både genom att minska risken att drabbas av depression och även som en effektiv behandlingsmetod. Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap kring olika hälsofrämjande åtgärder och behandlingsmetoder, och för att kunna stötta patienten på bästa sätt är det en stor fördel att ha insikter kring patienters upplevelser och perspektiv.  Syfte  Syftet var att beskriva upplevelser av fysisk aktivitet som hälsofrämjande åtgärd vid depressiva symtom.  Metod  Denna studie är en icke-systematisk litteraturöversikt baserad på 15 vetenskapliga artiklar, publicerade 2012–2022, med både kvalitativ och kvantitativ design. Artiklarna är kvalitetsgranskade utifrån Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag och därefter har en integrerad dataanalys utförts. Resultatartiklarna sorterades in i fyra kategorier med tillhörande subkategorier.  Resultat  Resultatet i denna studie beskriver patienters positiva och negativa upplevelser av fysisk aktivitet som hälsofrämjande åtgärd vid depression, deras upplevelser av olika träningsformer och miljö, samt upplevelser av stöd från andra människor. Majoriteten av deltagarna i studierna upplevde främst positiva effekter av fysisk aktivitet som hälsofrämjande åtgärd. I samtliga studier fanns upplevelser av att depressiva symtom minskade och att livskvaliteten ökade. Dock fanns även en del negativa upplevelser som till exempel brist på motivation och energi och ej uppfyllda förväntningar. Behovet av stöd från andra människor för att påbörja och upprätthålla fysisk aktivitet var av stor vikt för många av deltagarna.  Slutsats  Resultatet visar att fysisk aktivitet främst är en uppskattad och effektiv hälsofrämjande åtgärd vid depressiva symtom. Fysisk aktivitet ger även fler fördelar utöver minskade depressiva symtom som förbättrad fysisk hälsa och sociala relationer. Resultatet tyder på att fysisk aktivitet med fördel kan användas i högre grad inom vården av patienter med depressiva symtom. FaR är en vetenskapligt beprövad metod som kan användas och som kan skrivas ut av sjuksköterskor. Fortsatta studier krävs för att för att undersöka sjuksköterskeperspektivet på att använda fysisk aktivitet som hälsofrämjande åtgärd samt fler studier som undersöker endast fysisk aktivitet som intervention utan andra behandlingsmetoder inkluderade. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)