Personers upplevelser av att leva med Multipel skleros (MS)

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Multipel Skleros (MS) är en kronisk neurologisk autoimmun sjukdom som leder till inflammation i det centrala nervsystemet (Hjärnan och ryggmärgen). Nästan 1000 personer insjuknar i MS varje år i Sverige och det är dubbelt så vanligt bland kvinnor än män. Det finns inget botemedel till sjukdomen idag men bromsande mediciner finns att få tillgång till. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med Multipel Skleros (MS). Metod: Studien hade en deskriptiv design och baserades på 10 studier med både kvalitativa och kvantitativa ansatser. PubMed och Chinal var de databaser som användes i studien för att hitta relevanta artiklar. Resultat: Tre olika teman framkom i resultatet; sjukdomens påverkan på arbetslivet, sjukdomens påverkan på fysisk och psykisk hälsa samt strategier för att hantera MS. Under de första två teman framkom det hur personer upplever att deras vardagsliv och arbete påverkas vid MS. Under det tredje temat framkom det vilka olika strategier personer med MS använde sig av för att lättare kunna hantera livssituationen. Slutsats: Personer med MS upplever en mängd fysiska och psykiska förändringar på grund av deras sjukdom. Sjukdomen medför svårigheter i både vardagslivet och arbetslivet. Samtidigt beskrivs många olika strategier som man kan använda sig av för att hantera de problem som man får i samband med sjukdomen. För att på bästa möjliga sätt kunna stödja och vårda dessa patienter som sjuksköterska, behöver kunskapen om sjukdomen ökas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)