Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta existentiella frågor som kan vara svåra att besvara : En intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Antalet patienter som är i behov av palliativ vård ökar inom hemsjukvården. Existentiella behov utgör en stor del av den palliativa vården och behöver tillgodoses för att patienter ska kunna känna livskvalité vid livets slut. Sjuksköterskor har en viktig del i att stödja och bemöta patienter i deras existentiella frågor.Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta patienters existentiella frågor inom palliativ vård i hemsjukvården.Metod: I studien intervjuades sju sjuksköterskor. En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera datamaterialet.Resultat: Två kategorier framkom, dessa var: Tillgodose patientens rättigheter och Följsamt förhållningssätt gentemot patienten. Sjuksköterskor erfar att patienters existentiella frågor är en svår men betydelsefull del av vården i livets slut. Andra erfarenheter som sjuksköterskor har är att samtal bör prioriteras och att känna in patientens behov för att kunna bemöta patienters existentiella frågor.Konklusion: Denna studie har synliggjort att sjuksköterskor inte behöver vara rädda för att bemöta existentiella frågor. Ett gott samarbete med andra professioner kan gynna både patient och sjuksköterska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)