Det lagstadgade arbetet med våldsutövare : Socialarbetares erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Socialt arbete

Sammanfattning: I augusti 2021 infördes ett lagförtydligande i socialtjänstlagen kring nämndens ansvar förutövare av våld i nära relationer. Denna studie syftade till att undersöka socialarbetareserfarenheter av förtydligandet kring socialnämndens ansvar för våldsutövare, utifrån deraspraktiska arbete med våld i nära relationer. Föreliggande kvalitativa studies empiriskamaterial samlades in genom en webbenkät som besvarades av 15 socialarbetare. Resultatetvisade svårigheter i implementeringen av lagen i de verksamheter där respondenterna arbetaroch att de inte upplevde att lagförtydligandet hittills lett till några förändringar i det praktiskaarbetet. Socialarbetarna efterfrågade centrala riktlinjer, vägledning och andra beskrivningarav hur arbetet bör bedrivas. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)