Barns kultur i den mångkulturella förskolan : pedagogers ansvar och förhållningssätt.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Syftet med undersökningen är att se hur pedagoger synliggör och arbetar interkulturellt på mångkulturella förskolor. Första frågeställningen handlar om hur pedagoger utformar sin verksamhet för att utveckla interkulturaliteten. Den andra frågeställningen utgår från pedagogernas syn på sitt ansvar att se varje barns rätt till sin kultur. För att få svar på undersökningens frågor valdes intervjuer som redskap. Som analysredskap och teorianknytning har Bronfenbrenners system använts. Undersökningens har genomförts på två mångkulturella förskolor och sex pedagoger med yrkestitlarna barnskötare och förskollärare har intervjuats. Resultat visar att pedagogerna anser att förskolans ansvar är att lyfta världens kulturer och inte barns enskilda kultur. Arbetar man som pedagog på en mångkulturell förskola krävs mer kunskap och ett intresse kring kulturer visar resultatet. Flerspråkighet är en del av den mångkulturella förskolan och skapar kulturmöten med vårdnadshavare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)