En tydligare identitet : Framtagande av visuella riktlinjer för secondhand-butiker i avsikt att tilltala en bredare målgrupp

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

Författare: Johan Forslund; Ebba Modin; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att utforma ett koncept som visualiserar grafiska riktlinjer för secondhand-butiker i avsikt att tilltala en bredare målgrupp. Studien baserades på en metod innehållande både kvalitativ och kvantitativ datainsamling. Det teoretiska ramverket innefattade teorier relaterade till varumärkesbyggande, designprinciper vid formgivning samt de grundläggande komponenterna inom grafisk identitet för att säkerställa att välgrundade designbeslut tagits. Det grafiska konceptet skapades genom ett iterativt designarbete baserat på resultat från förstudie, fokusgrupper, digitala enkätundersökningar och tematiska analyser. I den avslutande undersökningen av den slutgiltiga designen samlades kvantitativa data in för att ta reda på om arbetets syfte uppnåtts eller ej. Resultatet visade att det är viktigt att orden second hand inkluderas i logotypen. Tydlighet och enkelhet bör ligga i fokus vid framtagandet av grafiska formspråk för secondhand-butiker för att tilltala en bredare målgrupp. Många respondenter efterfrågade att kopplingen till hållbarhet framhävs. Den mest efterfrågade färgen var grön. Övriga färger ska helst upplevas som miljövänliga, positiva, lugna och inbjudande. Studien resulterade i konceptuella visualiserade riktlinjer. Dessa bestod av en logotyp, fyra färger samt typsnitt. Logotypen är i formen av ett runt emblem, innehållande en symbol som kombinerar ett löv och ett löv och ett hjärta för att symbolisera hållbarhet och välgörenhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)