Preoperativa variabler och komplikationer hos vuxna vid akut explorativ laparotomi på en operationsavdelning : en retrospektiv studie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Anestesisjuksköterskan ansvarar för att identifiera när ett förlopp avviker från det normala i den perioperativa vården. Tidigare studier visar att explorativ laparotomi har hög förekomst av allvarliga komplikationer och 30-dagarsmortalitet. Syfte: Syftet var att undersöka korrelation mellan preoperativa variabler och förekomst av allvarliga komplikationer hos vuxna patienter som genomgår akut explorativ laparotomi på en operationsavdelning. Syftet var även att undersöka korrelation mellan preoperativa variabler och mortalitet hos vuxna patienter som genomgår akut explorativ laparotomi på en operationsavdelning. Metod: Studien var en retrospektiv registerstudie med kvantitativ ansats. Registerdata innehållande pre-, intra- och postoperativa uppgifter om 387 patienter som genomgått explorativ laparotomi, inhämtades från Provisio för åren 2019–2021. Datamatris skapades utifrån Clavien-Dindos komplikationsklassifikation. Materialet analyserades med beskrivande statistik, Spearmans rho och multipel linjär korrelationsanalys. Huvudresultat: Allvarliga komplikationer förekom hos 33,6% av patienterna. 9,6% av patienterna avled inom 30-dagar. ASA-klass var statistiskt signifikant korrelerat till allvarliga komplikationer (p: <0,001). Ålder (p:<0,001), ASA-klass (p: <0,001) och prioritetsnivå till operation (p: 0,049) var statistiskt signifikant korrelerat till 30-dagarsmortalitet. Slutsats: Explorativ laparotomi är en allvarlig operation som i de flesta fall utförs på redan svårt sjuka patienter. Anestesisjuksköterskan har en betydande roll i optimeringen av den intraoperativa omvårdnaden. Alla människor har rätt till god evidensbaserad vård och det finns utvecklingspotential vid explorativ laparotomi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)