H&M:s kommunikation kring klimatfrågor

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Uppsatsen H&M:s sociala ansvarstagande är skriven av Elin Olausson, Maja Brogårdh och Johanna Frank vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds Universitet. I uppsatsen har det gjorts en kvalitativ innehållsanalys med syfte att studera hur H&M använder sig av CSR för att bemöta miljö- och klimat-relaterad kritik mot företaget och klädindustrin. Kritiken som hemsidan ställs emot är skandalen då H&M bränt tonvis med kläder i Västerås, kritik mot H&M:s marknadsföring av deras Conscious-sortiment samt kritik klädindustrins negativa miljöpåverkan. Målet med uppsatsen har varit att få kunskaper om hur och varför företag kan använda sig av CSR men också att belysa dess för- och nackdelar till vidare forskning inom CSR. Insamling av materialet till den kvalitativa analysen har gjorts med utgångspunkt i de underfrågor som ställts i uppsatsen, gällande material, återvinning, kemikalier, utsläpp och konsumtion. Uppsatsen utgår främst från Aakers teori om varumärkeskapital som handlar om hur företag kan bygga upp och utveckla sitt varumärke men också teorier om hur företag kan bygga upp förtroende och rykte. Med hjälp av teorierna analyseras H&M:s kommunikation på deras hemsida, och olika tolkningar görs kring innehållet. I slutsatsen konstateras det att företaget kommunicerar i många sociala ansvarsfrågor kring miljön, i linje med vad som skapar en positiv image av företaget. De frågor som skapar negativa associationer tar H&M avstånd från. En diskussion förs kring kopplingen mellan Greenwashing och företagets CSR, som är viktig att uppmärksamma.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)