A 3D study of pharyngeal airway space volume in relation to craniofacial height

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

Författare: Helena Svensson; Linhmy Phan H; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: ABSTRAKT Inledning: Den aktuella studien kommer att undersöka om det finns samband mellan kraniofacial ansiktshöjd och farynxvolym. Material och metod: CBCT-bilder från 132 deltagare delades upp i tre olika grupper beroende på ansiktshöjd; <27° short face, 27-37° normal face och >37° long face. Därefter mättes olika avstånd i farynxvolym och ansiktsmorfologi av tre observatörer. Resultat: Det finns en signifikant skillnad i avståndet mellan hyoidbenet till pogonion, framförallt i long face-gruppen jämfört med short face-gruppen. Signifikans hittades även i avståndet mellan hyoidbenet och mandibularlinjen. En smalare luftvägslumen observerades hos patienter i long face-gruppen, vilket nödvändigtvis inte innebär en mindre volym. Slutsats: Ingen signifikant skillnad i farynxvolymen kunde ses på de olika kraniofaciala ansiktshöjderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)