Spelar behörighetskrav någon roll? : En kvantitativ studie av Android användares beteende och förståelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Problem - Android är det ledande operativsystemet på marknaden, samtidigt har tidigare forskning påvisat att skadlig kod och mobila attacker främst har riktats mot Androidenheter. Attacker utförs genom att applikationer som innehar skadlig kod, får den åtkomst på enheten som de begär genom att applikationsbehörigheter godkänns av användaren före installation av en applikation. Ett stort problem är att användarna i dagsläget väljer att ignorera behörigheterna före installation samt inte förstår dess betydelse. Frågeställning och syfte - Studien syftar till att undersöka tre frågeställningar. Den första forskningsfrågan behandlar hypoteser kring hur pass medvetna Androidanvändarna är om riskerna som finns hos tio applikationsbehörigheter vilket ofta förekommer bland skadliga applikationer. Vidare var målet med studien att undersöka om det finns ett samband mellan användarnas medvetenhet och nedladdningsbeteende. Den sista frågeställningen undersöker om användarna läser igenom applikationsbehörigheter före installation av en applikation och vilka bakgrundsorsaker det finns ifall de inte gör det. Metod - Kvantitativa metoder har använts i form av att det empiriska materialet inhämtats med hjälp av en enkätundersökning. I studien deltog 116 respondenter och resultatet togs fram med hjälp av stapeldiagram, korstabeller, Chi2-tester och frekvenstabeller. Resultat och slutsats - Målet har uppfyllts till hög grad, dock hade det varit gynnsamt att ha ett större urval för att möjligen kunna säkerställa samt stärka signifikansen i Chi2-testerna. Resultatet visade att en hög grad av användarna inte är medvetna om riskerna hos de undersökta behörigheterna. Vidare visade fynden att det finns ett visst samband mellan användarnas medvetenhet och nedladdningsbeteende då sex av tio hypoteser bekräftats. Resultatet visade även att 62 procent av användarna aldrig alternativt sällan läser igenom behörigheterna före installation, samt att orsaken till detta är att de inte förstår behörigheternas beskrivning alternativt inte lägger märke till behörigheterna. Slutligen påpekade respondenterna att de inte förstår behörigheternas beskrivning på grund av att de är för korta samt innehåller för många tekniska termer. Originalitet - Studiens resultat nyttjar främst Androidanvändarna för att öka deras kunskap vilket skyddar dem mot de risker som finns. Resultatet ger dock även nytta för vidare utveckling av applikationsbehörigheterna för att mer effektivt fungera som en varningsmetod vid nedladdning. Det som är nytt och värdefullt i studien är att vi baserat på problemen som påvisats hos tidigare forskning, valt att ytterligare fördjupa oss inom ämnet. Studien har undersökt om det finns ett samband mellan användarnas medvetenhet och nedladdningsbeteende, samt vilka bakgrundsorsaker det finns som medfört att användarna inte läser igenom samt inte förstår sig på applikationsbehörigheterna. Originalitet finns även i studien då vi avgränsat oss till att specifikt undersöka medvetenheten kring tio behörigheter som ofta förekommer bland skadliga applikationer, men som även uppkommer hos vanliga applikationer på Google Play.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)