Agilt RUP / Plandrivna Agila metoder : Hur arbetar företagen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Tanja Mäki-runsas; David Evans; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Inom systemutveckling används ett flertal olika arbetsmetoder. Däribland agila metoder som t.ex. XP, SCRUM, Kanban och plandrivna t.ex. RUP, Vattenfallsmodellen. Dessa kom till efter att IT-branschen upplevt en kris där det inte fanns stöd för hur utveckling bör ske. Denna rapport syftar till att se över hur företag idag använder sig utav dessa och vilka aspekter som påverkar valet av metoder, finns det konsekvenser att ta hänsyn till? Huvudfrågeställningen i undersökningen är Hur arbetar företagen i verkligheten med systemutvecklingsmetoder? För att ta reda på detta utfördes intervjuer hos olika systemutvecklingsföretag samt en litteraturstudie för att se över vad som redan undersökts innan. Genom intervjuerna och litteraturstudien kunde vi se en balans där varje företag har någon form utav agil tillämpning med ett visst inslag och stöd av plandrivna metoddelar. Några utav företagen har funnit Kanban som en del-lösning till utvecklingsarbetet. Det går inte att finna ett gemensamt svar på huvudfrågan för alla företag då de arbetar situations anpassat och att det inte finns några specifika standarder som de behöver förhålla sig till. Nyckelord: Systemutveckling, Metod, Plandrivna metoder, Agila metoder, Metodanpassning, Software crisis, Method in action, Kanban, Scrum, Rational Unified Process 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)