Detta är Istanbul, precis här!

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

Författare: Eryilmaz Pelin; [2022]

Nyckelord: myt; turkiskhet; stereotyp; typifiera;

Sammanfattning: Problemområdet behandlar myt om turkiskhet i reklamfilmen Burasi Istanbul, tam burasi(2022) och analyseras ur ett kulturellt perspektiv. Denna reklamfilm analyseras med hänsyn till ljudaspekten och följande frågeställning besvaras: Hur uttrycks myt om turkiskhet i reklamfilmen This is Istanbul, right here med fokus på ljudaspekten? Metoden består av kvalitativ analys och litteraturstudier. Teorin består av kunskap om myt, stereotyper, typer, narrativ och ljudteknik. Resultatet innehöll en motsägelse och en myt identifierades som typisk myt om turkiskhet medan de andra resultaten visade på en otypisk myt om turkiskhet. Reklamfilmen innehåller inga stereotypiserade myter om turkiskhet.  Reklamfilmen tilltalar en idé av ett förlorat modernt, frihetligt och individualistisk livsstil i staden Istanbul och väcker därmed även känslan av nostalgi vilket diskuteras i avslutande del. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)