“Sitter sex i väggen, då finns det inget att diskutera” : en studie om betyg och bedömning av den praktiska färdigheten i ämnet specialidrott på sex av Sveriges innebandygymnasier

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning:

Syfte och frågeställningar

Syftet har varit är att öka kunskapen om lärares bedömning av elevers praktiska färdighet i innebandy på den nationella idrottsutbildningen (NIU). Vidare syftar studien till att jämföra lärarnas bedömning med kursplanens kunskapskrav.

  • Vilka färdigheter är det som de intervjuade lärarna bedömer hos eleverna?
  • Hur bedömer de intervjuade lärarna elevernas färdigheter?
  • Hur erfar de intervjuade lärarna arbetet med bedömning och betygsättning?

Metod

Med hänsyn till studiens kvalitativa ansats valdes intervju som metod. Studien avgränsar sig till de lärare som undervisar innebandy som specialidrott. Urvalet gjordes med hänsyn till geografisk spridning. I studien deltog sex lärare från sex olika skolor i landet.Som teoretisk ansats användes en mätteori där verklighetsmängden, lärarnas uttryckta bedömningar, jämfördes mot symbolmängden, kursplanens uttryckta bedömningar. I analysen av lärarnas bedömning användes ”Performance analysis” som utgångspunkt.

Resultat

Resultatet visade att lärarna bedömde eleverna i teknik, tekniskt användande, taktik, rörelse, och beteende utifrån modellen ”Performance Analysis” samt fysisk förmåga och elevernas utveckling över tid. Bedömningarna skedde på olika sätt, men med en tyngdpunkt på den subjektiva bedömningen. Lärarna erfar betygsprocessen som utmanande och att riktlinjerna för bedömning är otydliga i styrdokumenten.

Slutsats

Lärarna är väl lämpade för att genomföra bedömningar på goda grunder utifrån forskning om idrottsliga prestationer. Deras erfarenhet tillsammans med de bedömningar de som de gör, ger en god grund för en prestationsbedömning. Det saknas dock tydliga riktlinjer från Skolverket och Svenska Innebandyförbundet om vilka färdigheter som ska bedömas och hur bedömningarna ska ligga till grund för betygsättningen. Detta innebär att bedömningen ser annorlunda ut från skola till skola och på det följer en betygssättning som riskerar att inte vara likvärdig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)