Föreningsidrottens preventiva påverkan : En kvalitativ studie om föreningsidrottens preventiva påverkan på ungdomar i riskzon

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att förstå hur ledare och tränare inom föreningsidrotten upplever idrott som en möjlig preventiv insats för ungdomar som befinner sig i riskzon för kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende samt att utforska vilka erfarenheter de har av föreningsidrott som en möjlig preventiv insats. Utifrån detta syfte så användes två frågeställningar: Vilka upplevelser och erfarenheter har ledare och tränare av föreningsidrott som preventiv insats för ungdomar som befinner sig i riskzon för kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende? Samt vilka för- respektive nackdelar upplever ledare och tränare inom föreningsidrotten med idrott som en möjlig preventiv insats för ungdomar som befinner sig i riskzon för kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende? En kvalitativ metod användes i form av intervjuer och i studien användes en hermeneutisk ansats. Totalt så intervjuades tio personer som är verksamma inom föreningsidrotten i form av ledare eller tränare. Som teoretisk grund så användes socialisationsteori och främst begreppet sekundär socialisation. Studien visar att respondenterna utifrån sina upplevelser och erfarenheter anser att föreningsidrotten kan ha en preventiv påverkan för ungdomar som befinner sig i riskzon. Bland annat så beskrivs det att det finns en naturlig fostrans- och läroprocess inom föreningarna som lär ut normer och värderingar som ungdomarna kan ha nytta av. Några av de fördelar som lyftes fram var bland annat den disciplin som följer av att vara del av en idrottsförening. Även de hälsofördelar som kan ha en preventiv effekt för att undvika att hamna i kriminalitet. Nackdelarna som respondenterna såg var dels att det förekom oseriösa föreningar som kan ha en negativ effekt på ungdomarna. Risken att ungdomarna fick en sämre självkänsla till följd av idrottsutövandet lyftes även fram som en nackdel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)