Den språkutvecklande förskolan : Förskollärares reflektioner om arbetet med flerspråkiga barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Utvecklingen mot ett mer mångkulturellt samhälle påverkar förskollärare att modifiera sin praktik i förskoleverksamheten där de möter allt fler barn med svenska som andraspråk. Språket ses som ett fundament i kommunikationen, både i samtal med andra personer och för barnets tänkande. Det är centralt i barnens lärande vilket innebär att ett bristande språk kan begränsa barnens utveckling. Syftet med undersökningen är att få förståelse för hur förskollärare resonerar kring sitt språkutvecklande arbete med flerspråkiga barn och vilka fördelar de ser med sitt arbete. Studien undersöker med hjälp av semistrukturerade intervjuer fyra förskollärares egna resonemang. Förskollärarna arbetar på två olika förskolor i samma kommun där barngruppen består av barn med olika förstaspråk. Studien utgår från ett sociokulturellt ramverk där det sociala samspelet är i fokus. I resultatet framkommer olika teman som uppmärksammas av förskollärarna själva: stöd för kommunikationen, inkludering samt mänskliga resurser. Stöd för kommunikationen som innefattar både språkligt stöd och fysiska hjälpmedel används av både barn och vuxna och kan utveckla barnens språkliga medvetenhet kring både sitt första- och andraspråk. I temat inkludering lyfter förskollärarna barnens delaktighet och trygghet i barngruppen, deras resonemang kretsar kring barnens förutsättningar och intressen. Det argumenteras för att pedagogens tillåtande bemötande bidrar till barnens språkutveckling, ökat självförtroende och skolframgång. Temat mänskliga resurser innefattar de människor som bistår med stöd i verksamheten. Detta innebär i praktiken språkligt stöd som pedagogen, vårdnadshavare eller andra ger barnen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)