Felinlärt beteende eller omedvetna motiv - en diskursanalytisk litteraturstudie kring spelberoende utifrån kognitiv beteendeterapi(KBT) samt psykoanalytisk/psykodynamisk teori.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Rebecca Rellmark; [2010-03-22]

Nyckelord: Spelberoende; diskurs; socialkonstruktivism;

Sammanfattning: I takt med att spelberoende alltmer har börjat uppmärksammas och problematiseras i samhället, har det utvecklats olika diskurser kring fenomenet. Hur kan det komma sig att människor utvecklar ett spelberoende? Vilka förklaringar finns? Finns det något gemensamt kulturellt behov i vårt samhälle kring spel om pengar? Syftet med denna uppsats är att undersöka två olika diskurser kring spelberoende – kognitiv beteendeterapi (KBT) samt psykoanalytisk/psykodynamisk teori. Diskursanalys har använts som metod för att försöka utröna frågeställningarna som innefattar hur spelberoende framställs inom de båda diskurserna samt vilka skillnader och likheter kring spelberoende de både diskurserna presenterar. Vidare diskuterar jag i uppsatsen kring huruvida det i samhället finns ett gemensamt kulturellt motiv kring att spela om pengar. Teorin som används i uppsatsen är socialkonstruktivism.Resultatet visar att de båda diskurserna presenterar olika syn på hur spelberoende förklaras, förstås och vidmakthålls och detta får konsekvenser för hur man menar att problemet ska behandlas. Kognitiv beteendetterapi(KBT) har fokus på beteendet och menar att spelberoende är ett felinlärt beteende som går att lära om. Den lyfter fram vikten av att använda olika mätinstrument och kartläggningar för att på så sätt kunna fastställa spelberoende som en diagnos. Den psykoanalytiska/psykodynamiska teorin har fokus på det omedvetna och förklarar spelberoende som omedvetna handlingar, som grundar sig i bortträngda konflikter eller en önskan om att bli sedd och älskad. De visar dock på vissa likheter, där båda diskurserna anser att behandling av spelberoende bör ske samt aspekten kring här och nu i behandlingssituationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)