En analys av möjligheten att påverka konsumenters beteende till att acceptera en längre leveranstid, till förmån för mer hållbara transporter

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Som en följd av den tekniska utvecklingen har e-handeln ökat kraftigt och omsättningen har mångdubblats under det senaste decenniet. Den ökade e-handeln har lett till lägre fyllnadsgrader och mindre effektiva rutter. Detta har i sin tur resulterat i ökade utsläpp och en större miljöpåverkan. Det är svårt att analysera konsumentbeteende då kunder ofta säger en sak och gör sedan en annan. I många fall vet de inte själva vad motiven bakom en handling är. Förutsatt att konsumenterna accepterar längre leveranstid skapas en möjlighet för företag att åstadkomma mer hållbara transporter, med fokus på den ekologiska aspekten av begreppet hållbarhet.Syftet med rapporten är att ta reda på om det är möjligt att påverka kunder till att acceptera en längre leveranstid till förmån för mer hållbara transporter. Det är även av intresse att förstå om resultatet skiljer sig mellan olika konsumentgrupper och produktgrupper. Rapporten berör internethandel mellan företag och privata konsumenter (B2C). De produktgrupper som analyseras är kläder, dagligvaror, hemelektronik, apoteksvaror samt böcker. Konsumenterna är uppdelade efter kön, ålder och boendeort. För att uppfylla rapportens syfte genomförs 23 kvalitativa intervjuer med representanter från samtliga konsumentgrupper.Empirin delas huvudsakligen upp i de två delarna konsumentgrupper och produktgrupper. Resultatet visade att konsumenterna hade mycket åsikter och starka värderingar gällande företag. Trots detta lät 70 procent av respondenterna inte det påverka deras val av företag.Gällande produktgrupperna visade resultatet av intervjuerna att flest personer handlade kläder och minst antal handlade dagligvaror på internet. Böcker var den grupp där störst andel av den totala konsumtionen skedde på internet. Analysen visar att det går att påverka konsumenterna till att acceptera längre leveranstid då det sker till förmån för mer hållbara transporter, men det är komplext och möjligheten skiljer sig mellan olika konsumentgrupper och produktgrupper. Många konsumenter är ivriga och vill få hem sina produkter snabbt. För att påverka dem i en annan riktning krävs det att företagen arbetar med motivation, pris och information. För bästa möjliga resultat bör fokus ligga på inköp av kläder och böcker som görs av kvinnor och den yngre generationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)