Den nyutexaminerade systemvetaren: Arbetsgivarens förväntan på kunskap och kompetens

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Brist på studenter som tar examen inom informatik och systemvetenskap har lett till en avsaknad av IT-kompetens som kan hota Sveriges tillväxt. En nyutexaminerad systemvetare bör ha införskaffat sig grundläggande kunskap och kompetens genom sin utbildning men det kan vara svårt att veta vilka krav arbetsgivaren har på den nyutexaminerade systemvetaren. Därav undersöker denna uppsats vilka kunskaps- och kompetenskrav en arbetsgivare har för att veta vilka mjuka och hårda färdigheter som kan påverka anställningsbarheten. Detta har gjorts genom en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer baserade utifrån litteratur och teori på Rolfs tolkning av Polanyis kunskapsformer tillsammans med färdigheter inom IT-yrken. Fem intervjuer har genomförts med ett urval som rekryterar eller arbetar med nyutexaminerade systemvetare. Undersökningen resulterar i att programmering och logiskt tänkande är de viktigaste hårda färdighetskraven eftersom en teknisk förståelse är grunden för att vidareutvecklas på arbetsplatsen. Bland de mjuka färdigheterna är det ett bredare spann av krav som kan variera beroende på tjänsten. De som framkom som viktigast var intresse, vilja att lära sig och sociala förmågor såsom samarbete, kommunikation samt kundorientering för att ha en god inställning till att vilja utveckla sin kompetens men även för att fungera tillsammans med kollegor och kund.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)