Personalomsättning på första linjens chefer i kommunaläldreomsorg

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Första linjens chefer inom kommunal äldreomsorg är viktiga nyckelspelare med mycket ansvar. Studier visar på en hög personalomsättning på första linjens chefer, särskilt inom vård- och omsorg i den kommunala sektorn. Syftet med studien var att undersöka den psykosociala arbetsmiljön hos första linjens chefer inom kommunal äldreomsorg i Västra Götaland. Ett ytterligare syfte var att undersöka samband eller variabler mot nationella referensvärden från 2020 och data från deltagare i studien för att undersöka om någon korrelation kunde utläsas. Författarna genomförde en kvantitativ studie där inhämtandet av data skedde under juni till augusti 2022 med ett validerat mätinstrument COPSOQ III, som syftar till att mäta psykosocial arbetsmiljö. Studien genomfördes med hjälp av en webbenkät. Resultatet av studien visade att de 73 deltagande första linjens chefer skattade sin arbetsmiljö som relativt god. Studien visade på avvikande negativa resultat inom skalorna kvantitativa krav, kvalitet på arbetet, arbetstempo, rollkonflikter och känslomässiga krav. Resultatet kan innebära en negativ påverkan kopplat till den psykosociala arbetsmiljön genom upplevelse av stress och risk för utbrändhet samt upplevelsen av nöjdhet på jobbet. Studien visar även ett lägre resultat kopplat till inflytande på arbetet i jämförelse med referensvärden från 2020. Enkätsvar från deltagarna i studien som arbetar inom ett delat ledarskap visar en svag korrelation mellan bättre resultat i skalorna kvalitet i arbetet, arbetstempo och kvantitativa krav. Studien bidrar med att belysa fördelarna med ett delat ledarskap när det kommer till att skapa förutsättningar för första linjens chefer. Dock finns utmaningar kopplat till ett delat ledarskap som till exempel personalförsörjning, organisationens förutsättningar samt det kollegiala samarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)