Fyra föräldrars röster om möten med specialpedagoger

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Bernquist, Maria och Staxlund, Jenny (2015). Fyra föräldrars röster om möten med specialpedagoger. Four parents’ voices about meetings with special educators. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola.BakgrundVikten av en bra relation och ett gott samarbete mellan hem och skola är något som ofta framhålls. Om ett barn är i behov av särskilt stöd ökar eventuellt betydelsen av det. Detta då kontakterna och samarbetet mellan skolpersonal och föräldrar tätnar. Vi har sedan tidigare egna uppfattningar om vilka kriterier som bör vara uppfyllda för att skapa goda möten och ett bra samarbete, men vad tycker föräldrar skapar ett gott samarbetsklimat? Vilka förutsättningar anser föräldrar skapar bra möten och vilka förväntningar och känslor väcker möten med specialpedagoger?Syfte och frågeställningarStudiens syfte är att bidra med kunskaper om föräldrars upplevelser av möten med specialpedagoger men även att utmana vår egen förförståelse kring föräldrars upplevelser av möten. De preciserade frågeställningarna är:•Vilka förväntningar och vilka känslor ger föräldrar uttryck för att de har - inför samt i möten med specialpedagoger?•Vilka upplevelser bär föräldrar med sig efter möten med specialpedagoger?TeoriTeorier som används i arbetet är olika specialpedagogiska perspektiv samt teorier kring hur specialpedagogers roll förändrats. Det förs även fram teorier om föreställningar kring föräldrarollen. Som stöd för hur olika roller utvecklas i möten, används teorier om hur dessa utvecklas i samspel mellan individ och miljö. För att rama in studien i stort används Bourdieu och Passerons teorier om habitus, kapital och fält. MetodDet är fyra föräldrar som har bidragit med sina förväntningar, uttryckta känslor och upplevelser genom en intervjuundersökning. Intervjuerna var semistrukturerade och vissa nyckelord fanns som föräldrarna talade kring. Undersökningen är retrospektiv då föräldrarnas första möte med specialpedagoger skedde några år bakåt i tiden. Metodvalet grundar sig i en narrativ ansats. I analys momentet delades ämnena in i olika kategorier. Analysen av resultatet har inspirerats av hermeneutiken.Resultat och diskussionEtt resultat vi fick fram är att specialpedagogers roller känns oklar för föräldrarna. Ett antagande till varför de upplevs oklara skulle kunna vara att de möter specialpedagoger i olika miljöer. Föräldrarna möter specialpedagoger både på habiliteringen och i skolan. Beroende på arbetsplats skiftar specialpedagogers arbetsuppgifter. Föräldrarna berättar om att de upplever specialpedagoger positiva, hängivna och intresserade. Studien visar även på att en del av föräldrarna känner att de måste rusta sig inför möten med professionella. Beroende på vem föräldrarna möter blir positionerna olika, vilket får betydelse för mötets utgång. Vilken roll de får eller tar kan bero på vilket kulturellt kapital som föräldern har, vilket är nära förknippat med språklig förmåga. Ytterligare något som framkom är betydelsen av hur den enskilde professionella agerar för föräldrarnas upplevelse av hur de känner sig sedda och hörda. Något som också kom till uttryck är att föräldrarna vill ha mycket information men de ger även uttryck för att de inte har möjlighet att ta in all information som de får. Viktigt att veta så att det ges adekvat information i rätt läge.Specialpedagogiska implikationerSom ett resultat av vår studie menar vi att det finns ett behov av att förtydliga specialpedagogers yrkesroll. Ytterligare proaktivt arbete är att skapa goda relationer och att se föräldrar som en resurs för att samarbetet mellan specialpedagoger och föräldrar ska bli bra. Då ett resultat i vår undersökning visar på hur stor påverkansfaktor den enskilde professionella har vill vi även framhålla vikten av att de som arbetar som specialpedagoger under hela sin yrkesverksamma tid ska reflektera kring hur egna erfarenheter påverkar dem själva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)