Motivation i restaurangbranschen - En studie utifrån Herzbergs Tvåfaktorteori samt Adairs Åttastegsmodell

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar medarbetares motivation inom restaurangbranschen. Restaurangbranschens höga personalomsättning i Sverige idag beror bland annat på att branschen fortfarande ses som en genomfartsbransch med låg status. Dålig arbetsmiljö och en personalintensiv bransch i kombination med krävande yrken har präglat restaurangbranschen genom historien som bland annat har visat sig genom låga grundlöner med liten löneutveckling, i förhållande till andra branscher samt att anställningstryggheten ofta är låg. Uppsatsens teorier och empiri bygger på och utgår ifrån Herzbergs Tvåfaktorteori som beskrivs genom motivations- och hygienfaktorer samt Adairs teorier om motivation och ledarskap genom hans 50/50-regel samt åttastegsmodell. Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som främst motiverar medarbetare i kök, servering/bar och disk i sitt dagliga arbete på sin arbetsplats. För att undersöka detta har vi valt att använda oss av en kvantitativ enkätstudie. Studiens population var medarbetare på restauranger med à la carte-meny samt serveringstillstånd i centrala och södra Göteborg samt i norra Bohuslän. Restaurangerna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval och slutligen samlades 60 enkäter in från respondenter från åtta olika restaurangverksamheter i vilka de fick ta ställning kring deras egen och deras närmsta chefers motivation. Vi kom bland annat fram till att det som främst motiverar medarbetare i kök, servering/bar samt disk i restaurangbranschen i det dagliga arbetet på arbetsplatsen var att arbetsuppgifterna är utmanande, intressanta och varierande. Ju längre respondenterna hade arbetat i restaurangbranschen, desto viktigare visade sig detta vara. Resultaten visar även att 37 av undersökningens 60 respondenter hade arbetat i restaurangbranschen i 6 år eller mer och många av dem, 16 stycken, hade arbetat i enbart 0-1 år på sin nuvarande arbetsplats. Utifrån dessa resultat gör vi kopplingen till att man inom restaurangbranschen ofta byter arbetsplats, vilket skulle kunna bero på att respondenterna inte ges utmanande, intressanta och varierande arbetsuppgifter. Vi vill dock understryka att vi inte kan dra några generella slutsatser om restaurangbranschen i stort utefter våra resultat utan kan bara tala för de 60 respondenterna som valde att delta i vår undersökning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)