En studie om den kommunala resultatutjämningsreserven

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Examensarbetets titel: En studie om den kommunala resultatutjämningsreserven Seminariedatum: 2014-05-23 Ämne/kurs: FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 högskolepoäng Författare: Stina Pettersson och Cecilia Rydquist Handledare: Hans Knutsson Fem nyckelord: Kommunalekonomi, resultatutjämningsreserv, balanskrav, god ekonomisk hushållning samt finansiella mål Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera hur kommuner förhåller sig till den nya lagstiftningen gällande resultatutjämningsreserver. Metod: I vår studie har vi använt oss av en deduktiv ansats. Då syftet varit att beskriva inställningen till resultatutjämningsreserven har vi valt att genomföra kvalitativa undersökningar, vilka genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer med olika kommuner. Teoretiska perspektiv: För att analysera de empiriska resultaten har vi använt oss av RK-modellen samt aktuell litteratur kring kommunalekonomi. Empiri: Vår empiri omfattas av sex semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer är genomförda med respondenter som är ekonomichefer hos de olika kommunerna. Slutsats: I vår slutsats har vi kommit fram till att viss koppling finnas mellan de studerade kommunernas resonemang kring RUR och deras respektive, ekonomiska ställning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)