Instrumentvård och ergonomi ­ en bristvara inom elgitarrpedagogiken?

Detta är en C-uppsats från

Författare: Erik Quist; [2009]

Nyckelord: Elgitarr; ergonomi; instrumentv;

Sammanfattning:    Efter att aktivt ha musicerat i drygt femton år, främst som elgitarrist, slog det mig attjag aldrig sett något läromedel för elgitarr som tar upp ämnena instrumentvård ochergonomi. Efter många samtal med medstudenter och musiker kom jag fram till attdet inte bara var jag som upptäckt detta, utan att många hade samma erfarenhet ochfunderat i samma banor. Syftet är att undersöka hur ämnena ergonomi ochinstrumentvård behandlas i läromedel för elgitarr och om det finns ett behov för ettspecialiserat läromedel som behandlar dessa ämnen mer ingående. Frågeställningarna för arbetet var: Tas ämnena instrumentvård och ergonomi upptillräckligt ofta och ingående i befintligt undervisningsmaterial för elgitarr, finns detintresse bland lärare för ett undervisningsmaterial som behandlade dessa ämnen meringående, finns det ett behov av ett sådant studiematerial, och vad behövs för attsammanställa ett sådant studiematerial? Metoderna jag använt mig av är litteraturstudier av 4 läroböcker för elgitarr, kvalitativ studie av Stojan Kaladjevsdoktorsavhandling Ergonomi i musikundervisningen – kognitiva och ergonomiskaaspekter på instrumentalspel, ostrukturerat frågeformulär till tio aktiva lärare i elgitarr, samt en studie av informationsutbudet för instrumentvård för elgitarr påinternet. Jag fick fram ett tydligt resultat. I 4 läroböcker för elgitarr representeradesämnet ergonomi med fyra meningar och en bild, instrumentvård inte alls.Enkätundersökningen pekar emot att en stor del av elgitarrlärarna själva fått bristandeutbildning i dessa ämnen, anser att ett läromedel behövs, och är personligenintresserade av ett sådant. Med stöd av Stojan Kaladjevs avhandling och minaempiriska studier är min slutsats att behovet av ett specialiserat undervisningsmaterialfinns, att dessa ämnen är en bristvara inom elgitarrlitteraturen, att många lärare ochelever skulle ha nytta av ett sådant, och att stora delar av kunskaperna som behövs för

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)