LIVSKVALITET HOS PERSONER MED FETMA

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Prevalens av fetma ökar i världen. Fetma har både fysisk och mental påverkan på individen och förknippas med samsjukdomar såsom diabetes, hjärtoch kärlsjukdomar, depression och dåligt självförtroende. Livskvalitet påverkas av fetma. Syfte: Att sammanställa studier som har undersökt samband mellan fetma och livskvalitet. Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på artiklar med kvantitativ ansats. Tre databaser användes till litteratursökningen; PubMed, CINAHL och PsycInfo. Efter kvalitetsgranskning sammanställdes resultat utifrån de fyra mest förekommande mätinstrumenten för livskvalitet; IWQOL-Lite, EQ-5D, HADS samt SF-36/SF-12. Resultat: Personer med fetma upplever sämre livskvalitet, särskilt inom den fysiska komponenten av HRQOL. Inget uppenbart samband mellan den mentala komponenten och fetma kunde påvisas. Prevalens av ångest och depression bland personer med fetma observerades. Konklusion: Det är viktigt för sjuksköterskan att vara uppmärksam på hur personer med fetma upplever livskvalitet för att kunna rikta sina omvårdnadsåtgärder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)