Anknytning mellan föräldrar och deras prematura barn : - En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Allt fler prematura barn överlever. En trygg anknytning är positivt för barnets utveckling både fysiskt och socialt. Syfte: Syftet med studien var att beskriva anknytning mellan föräldrar och prematura barn samt sjuksköterskans betydelse vid anknytning. Syftet var även att granska kvalitén gällande datainsamlingsmetod i de valda artiklarna. Metod: En beskrivande litteraturstudie som är baserad på 14 artiklar, varav hälften var kvantitativa och hälften kvalitativa. Artiklarna är sökta och påträffade i databaserna PubMed och Cinahl. Analys av artiklarnas resultat ledde fram till fem rubriker.      Resultat: Föräldrar till ett nyfött prematurt barn erhåller inte samma närhet, som föräldrar till ett fullgånget barn. Barnets storlek och hälsa är en begränsande faktor för närhet till barnet hos både mammor och pappor. Sjuksköterskan på en neonatalavdelning har en betydande roll i anknytningen mellan föräldrar och prematura barn. Slutsats: En prematur födsel innebär ett ofrivilligt hinder i anknytningen mellan föräldrar och barn. En betydande del för att främja anknytning är att sjuksköterskan involverar båda föräldrarna i omvårdnaden av det prematura barnet.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)