Att delta i en Fatigue Management kurs – upplevelser från personer med MS-fatigue

Detta är en Magister-uppsats från Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

Sammanfattning:  Syftet med denna studie var att beskriva hur personer med MS-fatigue upplever upplägg och innehåll i FM-kursen, samt vilken betydelse de upplever att kursen haft för deras möjligheter att hantera sin MS-fatigue i vardagen. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes. Data är analyserad med riktad kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att deltagarna upplevde att kursen var lärorik men ansträngande. Samtidigt gav kursen dem kunskap och strategier för att hantera MS-fatigue i vardagen. Huvudfyndet anses vara hur deltagarna upplever kursen stöttat dem hantera MS-fatiguen i vardagen genom användning av strategier och hjälpmedel. I diskussionen tas aspekten av resultatet om hur deltagarna blivit mer aktiva trots de infört vila i relation till aktivitetsbalans. Även aspekten om arbetsterapeutens expertis inom hjälpmedel och stödja deltagarna i användning av detta kunde möjliggöras i kursen. Konklusionen är att fler studier behövs för att studera Fatigue Management påverkan på aktivitet ur aktivitetsbalansperspektivet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)