Marknadsföring av gymnasieskolor

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Marknadsföring av gymnasieskolor – En analys av två gymnasieskolor ur ett textanalytiskt- och producentperspektiv Författare: Johan Carlén och Sally Cloodt, Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet. Innehåll: Som studenter i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap har i vår b-uppsats valt att studera två gymnasieskolor i Lund, en fristående och en kommunal, och undersökt hur de arbetar med marknadsföring och kommunikation på deras hemsidor. Dagens gymnasieskolor befinner sig i en konkurrenssituation där behovet att synas och tydligt profilera sig är stort. Detta är någonting vi tycker är intressanta och därför valt att studera närmare. De skolor vi haft som studieobjekt är JB Gymnasiet (tidigare John Bauer) och Polhemskolan. För att närma oss ämnet har vi valt att använda oss av två kvalitativa metoder där vi dels har genomfört en innehållsanalys av hemsidorna, dels två intervjuer med webbansvariga från respektive skola. I vår analys har vi sedan gjort en jämförelse av det insamlade materialet. Resultatet vi kommit fram till är att de webbansvariga främst ser hemsidan som en informationskanal, och att de överlag är emot marknadsföring. Vi ser dock i vår textanalys vissa tendenser till marknadsföring på hemsidorna i form av hur de beskriver och formulerar sin profilering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)